Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het plaatsen van advertenties en daarmee samenhangende verplichtingen tussen Uitgeverij Luna Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64517 en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inleiding
UITMAG.NL is een gratis krant voor Haarlem en omstreken.
Uitgever van UITMAG.NL , nader te noemen Luna.
Opdrachtgever is diegene die een opdracht tot enige advertentie verstrekt, hierna de adverteerder genoemd.
De verschijningsfrequentie wordt door Luna bepaald, waarbij afgeweken kan worden van de in de overeenkomst vastgestelde verschijningsdata. In principe verschijnt UITMAG.NL maandelijks.
De toepasselijkheid van voorwaarden van adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Artikel 3. Offerte
De offerte van Luna is geldig voor de termijn, die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn voor aanvaarding is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na de dagtekening van de offerte. Offertes van Luna zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van Luna zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Luna is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de adverteerder binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestig d. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Opdrachten tot plaatsing van een advertentie op welke wijze dan ook gegeven zijn voor de adverteerder bindend.
b. Opdrachten zijn voor Luna alleen bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Luna. Dit geldt ook voor overeenkomsten via tussenpersonen, media of reclamebureaus.
c. Indien een derde, daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop) bureaus, ten behoeve van c.q. namens een adverteerder met Luna een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met Luna is betrokken, dient die derde er jegens Luna voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarde aanvaardt.
d. De in artikel 4, lid c, bedoelde derde is , met de adverteerder op wiens last de derde handelde, tegenover Luna hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen die uit de met Luna gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.
e. Luna bepaalt de plaats van de advertentie, tenzij anders is overeengekomen. Inwilliging van het verzoek tot plaatsing op een bepaalde plaats kan nooit gegarandeerd worden.
f. Voor het verstrekken van de advertentiegegevens wordt een termijn vastgelegd. Bij overschrijding van die fatale termijn is de adverteerder in verzuim. Luna heeft (in dat geval) de keuze om zelf een advertentie samen te stellen, waarvoor 25 % van de plaatsingskosten in rekening wordt gebracht boven de oorspronkelijke plaatsingskosten of om van plaatsing van de advertentie af te zien. In dat laatste geval zal 50% van de prijs van de advertentie als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
g. Luna hoeft niet mee te werken aan wijzigingen in de advertentie verzocht na het verlenen van de opdracht, tenzij dit van tevoren is vastgelegd tussen Luna en adverteerder. Indien de wijzigingen aangebracht kunnen worden, zijn de kosten van deze wijzigingen in de advertentie voor rekening van de adverteerder.
h. Ter bepaling van de inhoud van de opdracht wordt uitgegaan van de ondertekende en/of geaccordeerde opdrachtbevestiging en de daarbij verstrekte advertentiebijlage.

Artikel 5. Advertenties.
a. De prijs voor het plaatsen van een advertentie is altijd exclusief 21% BTW.
b. Bij plaatsingsopdrachten zijn de kosten voor ontwerp, tekeningen, foto’s, rasters en/of litho’s inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (via extra prijsopgave). In dit laatste geval worden de kosten voortkomend uit niet reproductie gereed, aangeleverd advertentiemateriaal aan de adverteerder doorberekend.
c. Luna is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de adverteerder ondeugdelijk aangeleverd materiaal.
d. De adverteerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luna aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de adverteerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Luna worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan Luna zijn verstrekt, heeft Luna het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de adverteerder in rekening te brengen.
Waaronder in ieder geval begrepen:
– Gederfde inkomsten;
– Technische kosten;
– Arbeidskosten;
– Transportkosten.
e. Voor mondeling doorgegeven correcties kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaard worden.
f. Tenzij schriftelijk met prijsbepaling anders overeengekomen worden geen proefdrukken verstrekt.
g. De adverteerder ontvangt per plaatsing van een of meerdere advertenties een bewijsnummer.
h. Alle door Luna verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door Luna naar beste weten van de betrokken employee opgegeven, doch bindt haar niet.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst.
a. In de hierna genoemde gevallen is Luna bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Luna schadevergoeding te vorderen.
Luna zal de al aan adverteerder in rekening gebrachte advertentiekosten crediteren.
– Indien Luna door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de adverteerder in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekort schieten.
– Indien Luna de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
b. Indien de adverteerder de advertentiegegevens geheel of deels niet en/of geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan Luna voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is Luna gerechtigd de overeenkomst geheel of deels als geannuleerd, zoals beschreven in artikel 7 van deze voorwaarden, te beschouwen. Indien Luna, ondanks te late of gebrekkige aanlevering en/of gebrekkige kwaliteit van de advertentiegegevens, de overeenkomst geheel of deels uitvoert is de adverteerder gehouden tot betaling van de (extra) kosten die Luna ten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit van de advertentiegegevens moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingen van de adverteerder kunnen niet toegerekend worden aan Luna.

Artikel 7. Annulering.
De adverteerder kan een opdracht tot plaatsing van een advertentie binnen vijf werkdagen annuleren. Indien de adverteerder een opdracht tot plaatsing van een advertentie geheel of gedeeltelijk annuleert, wordt hem 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Annulering na vijf werkdagen, maar minstens een maand voordat Luna naar de drukker gaat, wordt 50% van het bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht. Na deze termijn is geen annulering mogelijk.
Luna behoudt zich het recht voor een of meer opdrachten geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook al zijn deze schriftelijk aanvaard. Van zulk een annulering stelt Luna de adverteerder zo spoedig mogelijk in kennis.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.
a. Van alle tekeningen, modellen, e.d. gemaakt door of in opdracht van Luna rusten de intellectuele eigendomsrechten bij Luna.
b. Voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden vrijwaart de adverteerder Luna volledig, alsmede voor de in verband daarmee door Luna gemaakte kosten.

Artikel 9. Verschijningsdata en vorm.
a. De vastgelegde verschijningsdata worden zoveel mogelijk gerealiseerd, doch deze data kunnen nooit als fatale termijnen te worden aangemerkt. Door het overschrijden van de verschijningsdata kan geen enkel recht op enigerlei schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.
b. Luna zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen voor adverteerder blijven onverkort gehandhaafd ondanks eventuele wijziging van papiersoort, formaat, lay-out e.d. binnen Luna.

Artikel 10. Betalingen.
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt facturering en automatische incasso plaats direct na verschijning van Luna. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
b. Indien de factuur niet binnen deze betalingstermijn is voldaan, is sprake van verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Luna is dan gerechtigd al haar verplichtingen jegens de adverteerder op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dit laatste geval zal tevens vergoeding van de geleden en te lijden schade gevorderd kunnen worden, waarbij de schade ten minste vastgesteld wordt op 50 % van het bedrag van de nog niet gepubliceerde wel overeengekomen advertenties, onverminderd het recht op vergoeding van werkelijk geleden schade.
c. Vanaf de datum van verzuim is de adverteerder de wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt door Luna ter inning van de vordering bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- ten laste van de adverteerder.
d. In geval van verzuim, liquidatie, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de adverteerder, worden alle aan Luna verschuldigde vergoedingen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
e. De adverteerder is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens Luna op te schorten en/of te verrekenen.
f. Alle door de adverteerder verrichte betalingen strekken eerst ter voldoening van door Luna gemaakte invorderingskosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde rente en tenslotte ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
g. Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens Luna hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle betalingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
a. Verzending, vervoer en/of overdracht van het advertentiemateriaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de adverteerder.
b. De aansprakelijkheid voor gebreken en fouten bij de uitvoering van de overeenkomst tot plaatsing van een of meer advertenties door toedoen van Luna ontstaan, is beperkt tot het kosteloos herstel of herplaatsing van de advertentie.
c. Voor overige schade is Luna niet aansprakelijk, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Luna. De aansprakelijkheid van Luna jegens de adverteerder bedraagt nimmer meer dan de waarde van de geplaatste advertentie(s), met een maximum van EUR 250,- in totaal.
d. De adverteerder zal ervoor zorg dragen dat de inhoud van de door hem aan Luna te leveren advertentiematerialen niet in strijd zullen zijn met de goede zeden, de openbare orde of een politiek of religieuze strekking zullen hebben. De adverteerder vrijwaart Luna tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud van de door de adverteerder aan Luna te leveren advertentiematerialen.
e. Luna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van al dan niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties.
f. Eventuele klachten over de advertentie moeten schriftelijk worden ingediend binnen twee weken na verschijnen van Luna. Na deze termijn kan niet meer gereclameerd worden.
g. Afwijkingen van geringe betekenis, verkleuring door de kleur van het papier, fouten of onjuistheden geven geen recht om verplichtingen jegens Luna op te schorten of niet na te komen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
h. In geval van een fout of tekortkoming in de advertentie door toedoen van de adverteerder zelf, zal de adverteerder niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.

Artikel 12. Incassokosten.
a. Is de adverteerder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten voor rekening van de adverteerder.

Artikel 13. Overmacht.
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Luna zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen, natuurgeweld, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: brand, vernieling, ongeval, overstromingen, weersomstandigheden, of daarmee gelijk te stellen onheil (tijdelijk) niet aanwezig zijn van de reclame-uiting; stakingen in andere bedrijven dan die van Luna; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Luna afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
b. Luna heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Luna zijn verbintenis had moeten nakomen.
c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Luna opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Luna niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
d. Indien advertentiematerialen door een of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel 12, lid a, verloren gaan, dient de adverteerder ervoor zorg te dragen dat Luna op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van nieuw materiaal. De kosten voortvloeiend uit dit artikel komen voor rekening van de adverteerder.
e. Indien Luna bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de adverteerder gehouden deze fac- tuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen adverteerder en Luna, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Artikel 15. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Luna en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Slotbepaling.
Rechten en/of verplichtingen uit met Luna gesloten overeenkomsten kunnen door de adverteerder uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Luna geheel of gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK