Kunstfort in retraite

Sinds 2016 is onze pro­gram­me­ring ge­ïn­spi­reerd door het genre van sci­ence fic­tion: een ar­tis­tiek kader voor het UNESCO-we­rel­derf­goed waar we een be­lang­rijk on­der­deel van zijn.

Vanaf 2020 hebben we dit bij­ge­stuurd rich­ting the­ma’s van be­to­ve­ring, ge­ne­zing en vrucht­baar­heid, nog steeds in de con­text van het ver­beelden van al­ter­na­tieve re­a­li­teiten. We re­flec­teren op de sta­ti­sche fort-ar­chi­tec­tuur en de ver­halen daar­over; we willen lo­kale en in­ter­na­ti­o­nale ge­meen­schappen ver­sterken; en we hopen li­chaam en geest ar­tis­tiek te be­zielen met na­tuur en kunst.

In de hui­dige crisis blijken deze denk­wijzen nog re­le­vanter. Een missie rond her­stel is pas­send nu een pan­demie onze da­ge­lijkse re­a­li­teit be­paalt. Echter, door al jaren met on­der­werpen als dystopie en apo­ca­lyps te werken, re­a­li­seren we ons ook dat her­stel al­lang nood­za­ke­lijk was nu kli­maat, mid­delen en ar­beid on­mo­ge­lijk uit­geput raken – mo­men­teel zicht­baarder dan ooit.

Voor­lopig zullen we onze pro­gram­me­ring or­ga­nisch voort­zetten, dit be­te­kent: nieuwe ideeën ont­wik­kelen zonder te pushen, tijd nemen om ge­sprekken te voeren met kun­ste­naars, en fo­cussen op de (men­tale) ge­zond­heid van de ge­meen­schap: onze vrij­wil­li­gers, teams, vrienden, be­zoe­kers, me­de­be­wo­ners en na­tuur­lijk de kun­ste­naars.

 

Het fy­sieke fort opent zodra dat kan.

 

https://www.kunstfort.nl/nl/

DEEL DIT ARTIKEL OP

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

WAT IS ER TE DOEN VANDAAG

LEES UITMAG.NL ONLINE

UITMAG.NL OP INSTAGRAM

UITMAG.NL OP FACEBOOK